!! اشتراک دانسته ها

گاهی ذهنم در حال انفجاره. چون انقدر سوال توش هست که نمیدونم باید به کدومشون فکر کنم. راستی ؛ چطور تصمیم میگیریم که به چه چیزی فکر کنیم؟ چطور چیزها به ذهن ما میان ؟ و چطور برخی چیزها قبل از اینکه بهشون فکر کنیم چشم پوشی میشن؟ 
15 بهمن 96 ساعت 14:13 | حسنا :) | نظرات