لبخند میزنم :)

الان یه وبلاگ میخوندم که گفته بود دخترای دهه هفتادی لوسن :(


اون روز هم یکی از همسایه های خوابگاه اومد در اتاقمون ؛ بعد ما رو نمیشناخت گفت که میخوام اتاقمو عوض کنم اومدم بپرسم شما احیاناً نمیخواین عوض کنین باهام. منم بهش گفتم ما که هستیم ولی من به دوستام میگم حالا. شاید اونا بخوان عوض کنن. بعد همون لحظه همسایه روبروییمون رسید، مثل اینکه همو از قبل میشناختن صحبت کردیم اون منو معرفی کرد گفت آره اینا تازه اومدن و در واقع هم سن لیسانسا هستن و این حرفا. بعد اون دختر اولیه گفت پس دهه هفتادی باید باشین، گفتم اره ۷۶ ۷۷ی هستیم. بعدش برگشت بهم گفت آهان پس نه دیگه ولش کن. نمیخوام با بچه های کوچیک هم اتاق شم!

منم به شوخی بهش گفتم حالا بده مگه دستور میدین بزرگترین ؛ گفت نه دیگه نمیخوام.

منم فقط لبخند زدم و خدافظی کردم. ولی خب تو دلم یکم ناراحت شدم دیگه. به نظر شما این درسته که افرادو به دهه چندی بودن بشناسیم؟



7 بهمن 96 ساعت 23:45 | حسنا :) | نظرات